Từ 11 tháng 1 đến 1 tháng Hai, 2021, LDL Tuổi Hạc đã tiếp tục tổ chức chương trình Bữa Ăn Nóng cho Cao Niên, với ngân quỹ từ chính phủ Canada qua sự quản lý của United Way Greater Toronto.

LDL đã nhận ngân quỹ từ chính phủ qua chương trình New Horizons for Seniors và COVID-19 Emergency Community Support Fund qua United Way Greater Toronto, và ngân quỹ từ United Way, tổng cộng hơn $100,000.00 đến hôm nay để cung cấp các bữa ăn nóng cho các cao niên.

Từ tháng 4 năm 2020, với ngân quỹ này chúng tôi đã cung cấp hơn 5000 bữa ăn nóng được giao tận nhà mỗi tuần một lần cho hơn 500 cao niên và người có nhu cầu đặc biệt trong vùng Toronto và các vùng phụ cận. Chúng tôi cũng đã có thể ủng hộ các doanh nghiệp trong vùng bằng cách kết hợp với hơn 10 nhà hàng Việt trong vùng GTA cho chương trình này.

Xin đọc thêm report tại đây: Viet-HMFS report