QUAN TRỌNG!!!

Chúng tôi xin thông báo từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 9, 2024 trang web của chúng tôi đang trong giai đoạn thay đồi và hoàn chỉnh.  Trong thời gian này quý bạn có thể gặp một vài trục trặc và gián đoạn.  Chúng tôi thành thật xin lỗi về những bất tiện này và xin cảm ơn sự kiên nhẫn của quý bạn trong lúc chúng tôi tạo dựng một trang web tốt đẹp hơn.

Contact Us

   11088 Pine Valley Drive Vaughan, Ontario L3L-0B9

   info@tuoihac.org

   647 778-7929
          416 722-3677
          905 832-9909

Got a question for us? Consider reaching out to our team!

Những vấn đề liên quan đến các Bộ:
Dr. Quynh Huynh, MD, MSc Quynh.huynh@tuoihac.org     

Những vấn đề liên quan đến tài chánh:
Ms. Huong Nguyen, B.A.Sc
thuy.huong@tuoihac.org
Ms. Linh Nguyen, CPA, CA Linhnguyen_ca@yahoo.com    

Những vấn đề liên quan đến xây cất:
Mr. Simon Tran, B.Sc.
Catelauto@gmail.com

For all other matters: 
Ms. Trinh Lu, B.A.
trinh.lu@tuoihac.org
Mr. Thoai Hoang, B.A.Sc
thoai.hoang@tuoihac.org

Connect with us on social media