QUAN TRỌNG!!!

Chúng tôi xin thông báo từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 9, 2024 trang web của chúng tôi đang trong giai đoạn thay đồi và hoàn chỉnh.  Trong thời gian này quý bạn có thể gặp một vài trục trặc và gián đoạn.  Chúng tôi thành thật xin lỗi về những bất tiện này và xin cảm ơn sự kiên nhẫn của quý bạn trong lúc chúng tôi tạo dựng một trang web tốt đẹp hơn.

Get Involved with GAVE

 

Golden Age Village would not be where we are without the support of our volunteers. At G.A.V.E, there are many ways to get involved and make a difference in the lives of older adults in our Vietnamese Canadian community. Get involved by volunteering at our fundraising events, leading organized recreational programs and clubs, or by providing aid to residents through donating or sponsorships.