Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario xin thông báo chương trình học bổng năm 2023. Học bổng nhằm khuyến khích thành viên trẻ của cộng đồng Việt Nam tỉnh bang Ontario tiếp tục trau dồi trình độ học vấn xuất sắc, nâng cao khả năng lãnh đạo để trở thành công dân gương mẫu phục vụ cho xã hội mai sau.

Thí sinh phải là hậu duệ của người Việt nam, học chương trình toàn phần trong tỉnh bang Ontario niên học 2023 – 2024. Làng sẽ cấp 3 học bổng, mỗi học bổng CAD$1000.00. Học bổng đưọc cấp cho thí sinh thuộc mọi ngành, và ưu tiên cho thí sinh chưa từng nhận học bổng của Làng Dưỡng Lão những năm trước.

Thời hạn chót nhận đơn xin học bổng là ngày 12 tháng 8 năm 2023. Xin vui lòng gửi đơn qua email của Làng. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc ldlgavescholarship@gmail.com or visit us at www.goldenagevillage.ca.

HỌC BỔNG LÀNG DƯỠNG LÃO TUỔI HẠC ONTARIO 2023